DOKUMENTY PODSTAWOWE
Rys historyczny
Statut
Deklaracja
Założenia programowe
Rejestracja
WŁADZE NACZELNE
Zarząd główny
Główna Komisja Rewizyjna
Główny Sąd Koleżeński
Główna Rada Naukowa
Adres do korespondencji
KOMISJE
Politologii
Psychologii społecznej
Patologii społecznych
Bezpieczeństwa ekonomicznego
Rozwoju młodzieży
Społeczeństwa obywatelskiego
ODDZIAŁY
Krajowe
Zagraniczne
CZŁONKOWIE HONOROWI
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
AKTUALNOŚCI
Konferencje
Wydawnictwa
Wiadomości
GALERIA
Aktywność prezydenta ERS
Posiedzenie Zarządu Głównego ERS w Drawnie
NASZ GŁOS
Oświadczenia
Stanowiska
Polemiki
JAK WSTĄPIĆ DO NAS
OPINIE INTERNAUTÓW
NAPISZ DO NAS
WOLONTARIAT
ARCHIWUM
Lewica razem - podpisanie porozumienia w Stargardzie Szczecińskim
LINKI
AKADEMIA SENIORA


DOKUMENTY PODSTAWOWE
Statut

 STATUT STOWARZYSZENIA

ROZDZIAŁ I

 
Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie EUROPEJSKI RUCH SPOŁECZNY, zwane dalej ERS, jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby, zainteresowane działalnością na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz działalnością popularyzatorską.
 
§ 2

Terenem działalności ERS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest m. Barlinek.
 
§ 3

Działalność ERS opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 
§ 4

ERS używa symbolu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego statutu oraz odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez WZC.
 
§ 5

ERS posiada osobowość prawną.
 
 
ROZDZIAŁ II

 
Cele i środki działania ERS
 
§ 6

Do zasadniczych celów ERS należy:
 1. wspieranie działalności członków, w szczególności poprzez:
  1. wydawnictwa i promocję,
  2. kształcenie warsztatowe oraz poszukiwanie inspiracji,
  3. badania naukowe.
 2. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym:
  1. promocja społeczeństwa obywatelskiego,
  2. popularyzowanie dorobku społeczeństwa obywatelskiego,
  3. kształtowanie klimatu społecznego dla rozwijania postępowych idei i wartości ogólnoludzkich w społeczeństwie obywatelskim,
  4. aktywizowanie i organizowanie różnych środowisk na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
 3. reprezentowanie interesów członków ERS,
 4. wspieranie materialne i prawne członków ERS.

 
§ 7

ERS realizuje swoje cele w szczególności przez:
 1. aktywność członków,
 2. inicjowanie i organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i narad naukowych, zebrań dyskusyjnych, odczytów i wykładów,
 3. ogłaszanie konkursów na prace z dziedziny społeczeństwa obywatelskiego oraz przyznawanie nagród i wyróżnień,
 4. wydawanie czasopism, materiałów szkoleniowych i innych z zakresu działalności statutowej,
 5. gromadzenie i udostępnianie materiałów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego,
 6. wstępowanie do międzynarodowych i zagranicznych organizacji oraz instytucji celem bliższej współpracy w zakresie problematyki ERS,
 7. przedstawianie wniosków i projektów zmierzających do popularyzacji społeczeństwa obywatelskiego,
 8. współpracę z polonijnymi środowiskami,
 9. współpracowanie z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami w kraju i za granicą, działającymi na polu społeczeństwa obywatelskiego mogącymi przyczynić się do realizacji zadań ERS,
 10. stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów ERS.

 
 
ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 8

Członkowie ERS dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych

 
§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat), wykazująca zainteresowanie zagadnieniami społecznymi, deklarująca gotowość należenia do ERS i czynnego udziału w jej pracach, po uprzednim uzyskaniu rekomendacji dwu członków zwyczajnych,
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny.

 
§ 10

 1. Członkiem wspierającym może być organizacja zainteresowana działalnością ERS i korzystaniem z jej dorobku,
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny,
 3. Przedstawiciele członków wspierających uczestniczą w pracach władz i organów ERS z głosem doradczym.

 
§ 11

 1. Członkowie ERS mają prawo do:
  1. korzystania z pomocy w realizacji rozwoju twórczego,
  2. brania udziału w pracach ERS,
  3. odznaczeń i wyróżnień,
  4. korzystania z innych uprawnień określonych przez ERS.
 2. Członkowie zwyczajni i honorowi mają ponadto czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz ERS.

 
§ 12

Członkowie ERS mają obowiązek:
 1. aktywnego udziału w pracach ERS,
 2. podnoszenia swoją działalnością autorytetu ERS i zwiększanie stopnia jego oddziaływania na określone środowiska społeczne,
 3. podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz wzrostu udziału ERS w życiu społecznym Europy,
 4. przestrzegania postanowień statutu ERS i realizowania uchwał jej władz,
 5. regularnego opłacania składek członkowskich.

 
§ 13

Utrata członkostwa ERS następuje w razie:
 1. wystąpienia z ERS zgłoszonego Zarządowi Głównemu,
 2. prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka z powodu działania na szkodę ERS, postępowania sprzecznego z celami statutowymi lub popełnienia czynu uwłaczającego godności członka ERS,
 3. pozbawienia praw obywatelskich na podstawie wyroku sądu powszechnego,
 4. zalegania z opłacaniem składek członkowskich, co najmniej przez 12 miesięcy.

 
§ 14

O utracie członkostwa ERS z przyczyn wymienionych w § 14 pkt. 4, decyduje Zarząd Główny. Odwołanie od takiej decyzji Zarządu Głównego rozpatruje Walny Zjazd Członków i podejmuje ostateczną uchwałę.
 
§ 15

 1. Osobom szczególnie zasłużonym dla ERS może być nadana godność członka honorowego ERS z wyjątkiem członków wspierających,
 2. Godność członka honorowego ERS nadaje Walny Zjazd Członków na wniosek Zarządu Głównego.
ROZDZIAŁ IV

Władze ERS
 
§ 16

 1. Władzami ERS są:
  1. Walny Zjazd Członków,
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna,
  4. Główny Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata.

 
Walny Zjazd Członków
 
§ 17

Najwyższą władzą ERS jest Walny Zjazd Członków.
 1. W Walnym Zjeździe Członków udział biorą:
  1. z głosem decydującym:
   1. członkowie honorowi ERS,
   2. członkowie zwyczajni ERS,
  2. głosem doradczym:
   1. członkowie wspierający ERS,
   2. zaproszeni goście.
 2. Walny Zjazd Członków może podejmować uchwały w I-szym terminie w obecności co najmniej połowy delegatów, w II-gim terminie bez względu na ilość obecnych tego samego dnia w 30 minut po pierwszym terminie.

 
§ 18

Walny Zjazd Członków może być zwyczajny i nadzwyczajny. W Nadzwyczajnym Zjeździe Członków udział biorą członkowie i zaproszeni goście tak jak to określono w § 17 statutu
 
§ 19

Zarząd Główny powiadamia członków oraz członków honorowych ERS o terminie i porządku obrad Walnego Zjazdu Członków co najmniej na 1 miesiąc przed terminem.
 
§ 20

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków Zarząd Główny zwołuje:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek co najmniej połowy członków ERS.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków Zarząd Główny zwołuje w ciągu 2-ch miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

 
§ 21

Do Walnego Zjazdu Członków należy:
 1. rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz naczelnych ERS,
 2. uchwalanie założeń programowych działalności ERS,
 3. uchwalanie zmian w statucie,
 4. udzielanie absolutorium ustępującym władzom naczelnym ERS, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 5. dokonanie wyboru:
  1. Zarządu Głównego,
  2. Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 6. ustalanie wysokości rocznych składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz ERS,
 7. uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej,
 8. uchwalanie regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 9. nadawanie godności "Honorowego Członka ERS,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu ERS,
 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 
§ 22

 1. Uchwały Walnego Zjazdu Członków zapadają większością głosów, z wyjątkiem uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu ERS (§ 29 ust. 1).
 2. Głosowanie podczas obrad Walnego Zjazdu Członków może być jawne lub tajne w zależności od uchwały delegatów.

 
Zarząd Główny
 
§ 23

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzi od 5 do 9 osób wybranych przez Walny Zjazd Członków.
 2. Zarząd Główny wybiera ze swego grona:
  1. 1) prezydenta
  2. 1-2 wiceprezydentów,
  3. sekretarza generalnego,
  4. skarbnika,
  5. 0-4 członków.
 3. Do Zarządu Głównego należy:
  1. reprezentowanie ERS na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
  2. bieżące kierowanie pracą władz i organów ERS,
  3. uchwalanie planów pracy ERS,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu ERS,
  5. inspirowanie i kontrolowanie działalności ERS zgodnie z celami statutowymi i uchwałami Walnego Zjazdu Członków,
  6. zarządzanie majątkiem i funduszami ERS,
  7. powoływanie i rozwiązywanie zespołów oraz komisji Zarządu Głównego,
  8. powołanie Głównej Rady Naukowej, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wobec Zarządu Głównego ERS,
  9. nadawanie członkom odznak ERS oraz występowanie o odznaczenia państwowe dla działaczy ERS,
 4. Zarząd Główny może kooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczających 3 osób.

 
§ 24

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak, niż raz w kwartale.
 2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 3. Bieżącą pracą ERS kieruje Prezydent, który określa również strukturę organizacyjną i ogólne zadania Biura Zarządu Głównego.

 
Główna Komisja Rewizyjna
 
§ 25

1. Główną Komisję rewizyjną wybiera Walny Zjazd Członków w liczbie 3 członków. 2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, którzy kierują jej działalnością. 3. Do Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności ERS,
  2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
  3. składanie Walnemu Zjazdowi Członków sprawozdań ze swej działalności oraz zgłaszanie wniosków w sprawie absolutorium dla władz naczelnych ERS,
 1. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą spełniać innych funkcji we władzach ERS.
 3. Główna Komisja Rewizyjna może kooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1 osobę.
 4. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 5. Pracą Głównej Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.

 
Główny Sąd Koleżeński
 
§ 26

 1. Główny Sąd Koleżeński ERS rozpatruje sprawy zgłoszone przez organy lub członków ERS przeciw władzom i organom naczelnym ERS lub ich członkom, jak również sprawy wniesione przez Zarząd Główny ERS.
 2. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 wybranych przez Walny Zjazd Członków.
 3. Członkowie Głównego Sadu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. Główny Sąd Koleżeński może kooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1 osobę.
 5. Uchwały Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 6. Pracą Głównego Sądu Koleżeńskiego kieruje jego przewodniczący.
ROZDZIAŁ V

 
Majątek i fundusze ERS
 
§ 27

 1. Majątek ERS tworzą: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze ERS składają się:
  1. wpływy ze składek członkowskich,
  2. zapisy i darowizny,
  3. dotacje,
  4. inne wpływy z działalności statutowej.
 3. Do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości upoważniony jest Zarząd Główny. Odpowiednie oświadczenia w tych sprawach podpisują prezydent lub wiceprezydent i skarbnik.
 4. ERS reprezentują przy czynnościach prawnych: prezydent ERS, sekretarz generalny ERS, skarbnik ERS osobiście lub pełnomocnicy przez nich ustanowieni. Ustanowienie pełnomocnictwa następuje przez złożenie oświadczenia woli w stosownej formie prawnej. Złożenie oświadczenia woli przy czynnościach prawnych w imieniu ERS może być dokonane jednoosobowo. Zaciąganie przez ERS zobowiązań majątkowych wymaga reprezentacji dwuosobowej, w tym każdorazowo skarbnika ERS.

 
§ 28

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych ERS w części dotyczącej ruchomości i funduszy, konieczne jest współdziałanie dwóch członków reprezentujących Zarząd Główny, w tym:
  • prezydenta lub wiceprezydenta albo sekretarza generalnego,
  • skarbnika.
 2. Prezydent i skarbnik mogą przekazać uprawnienia do składania i przyjmowania oświadczeń wymienionych w ust. 1 innym osobom, udzielając im odpowiednich uprawnień.

 
ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie ERS
 
§ 29

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania ERS podejmuje Walny Zjazd Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1 ogólnej liczby członków ERS.
 2. Uchwała o rozwiązaniu ERS określa sposób jej likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
  
EKSTRA
Witamy na naszych stronach

 

Projekt i realizacja: Sukurs 2 s.c. Technologie Informatyczne