DOKUMENTY PODSTAWOWE
Rys historyczny
Statut
Deklaracja
Założenia programowe
Rejestracja
WŁADZE NACZELNE
Zarząd główny
Główna Komisja Rewizyjna
Główny Sąd Koleżeński
Główna Rada Naukowa
Adres do korespondencji
KOMISJE
Politologii
Psychologii społecznej
Patologii społecznych
Bezpieczeństwa ekonomicznego
Rozwoju młodzieży
Społeczeństwa obywatelskiego
ODDZIAŁY
Krajowe
Zagraniczne
CZŁONKOWIE HONOROWI
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
AKTUALNOŚCI
Konferencje
Wydawnictwa
Wiadomości
GALERIA
Aktywność prezydenta ERS
Posiedzenie Zarządu Głównego ERS w Drawnie
NASZ GŁOS
Oświadczenia
Stanowiska
Polemiki
JAK WSTĄPIĆ DO NAS
OPINIE INTERNAUTÓW
NAPISZ DO NAS
WOLONTARIAT
ARCHIWUM
Lewica razem - podpisanie porozumienia w Stargardzie Szczecińskim
LINKI
AKADEMIA SENIORA


DOKUMENTY PODSTAWOWE
Założenia programowe

Od lat istniejące problemy, pomimo transformacji ustrojowej, nie zostały rozwiązane. Czynione próby są nieskuteczne bądź mało skuteczne. Transformacja ustrojowa niektóre z nich pogłębiła. Znaczna część społeczeństwa chce mieć możliwość podjęcia pracy, by zapewnić byt sobie i rodzinie. Dzisiaj mimo wolności, o którą tak ludzie walczyli, pojawiły się inne problemy natury ekonomicznej. Widoczne dysproporcje, mimo wielowiekowych przeobrażeń gospodarczych, w rzeczywistości znaczną grupę ludności stawiają nadal jako niewolników, choć rodzaj niewolnictwa uległ zmianie (istnieje tzw. niewolnictwo ekonomiczne). Rodzi to różnorodne patologie, które niestety nie mogą zostać zlikwidowane, gdyż brak rzetelnej społecznej diagnozy uniemożliwia przygotowanie właściwych mechanizmów prowadzących do eliminacji bądź minimalizacji zagrożeń. Te przesłanki oraz coraz mniejsze zaufanie do systemu partyjnego w Polsce utwierdzają w przekonaniu, że tylko społeczne zaangażowanie Obywateli w rozwiązywaniu tych negatywnych zjawisk stwarza szansę na lepszy byt i troskę o wszystkich mieszkańców kraju. Uważamy więc za konieczne podjęcie wysiłku społecznego aby:

 1. budować i wspierać działalność członków w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez:
  1. wydawnictwa i promocję,
  2. kształcenie warsztatowe oraz poszukiwanie inspiracji,
  3. badania naukowe.
 2. działalność stowarzyszenia na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego obejmowała m.in.:
  1. promocję społeczeństwa obywatelskiego,
  2. popularyzowanie dorobku społeczeństwa obywatelskiego,
  3. kształtowanie klimatu społecznego dla rozwijania postępowych idei i wartości ogólnoludzkich w społeczeństwie obywatelskim,
  4. aktywizowanie i organizowanie różnych środowisk na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,
  5. tworzenie więzi społecznych.
 3. reprezentować interes członków stowarzyszenia wobec władz publicznych,
 4. wspierać materialnie i prawnie członków stowarzyszenia,
 5. Dążyć do poprawy bytu różnych grup społecznych.
Dla osiągnięcia tych zamierzeń należy:
 • inicjować i organizować konferencję, sympozja, seminaria i szkoły naukowe, zebrania dyskusyjne, odczyty i wykłady,
 • ogłaszać konkursy na prace z dziedziny nauk społecznych oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia,
 • wydawać czasopisma, materiały szkoleniowe i inne obejmujące szeroko rozumianą problematykę społeczną,
 • gromadzić i udostępniać materiały dotyczące społeczeństwa obywatelskiego,
 • wstępować do międzynarodowych organizacji oraz instytucji celem bliższej współpracy w zakresie problematyki społecznej,
 • przedstawiać wnioski i projekty zmierzające do popularyzacji społeczeństwa obywatelskiego,
 • współpracować z polonijnymi środowiskami,
 • współpracować z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami w kraju i za granicą, działającymi na rzecz społeczeństwa obywatelskiego mogącymi przyczynić się do realizacji zadań stowarzyszenia,
 • członkowie stowarzyszenia w celu realizacji zadań statutowych i programu powinni aktywnie uczestniczyć także w różnych organach administracji państwowej i samorządowej.
Barlinek, 28 lutego 2005 r.
  
EKSTRA
Witamy na naszych stronach

 

Projekt i realizacja: Sukurs 2 s.c. Technologie Informatyczne